Avada Law

Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας

Η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η εν λόγω πρωτοβουλία βασίζεται σε έναν ολοκληρωμένο και συμμετοχικό ενεργειακό σχεδιασμό, στον οποίο οι τοπικοί παράγοντες διαδραματίζουν ενεργό ρόλο. Οι τοπικές αρχές που υπογράφουν την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων δεσμεύονται για την υποβολή ενός Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ). Μέσω του ΣΔΑΕ οι τοπικές αρχές εστιάζουν, κατά κύριο λόγο, στη μείωση της ζήτησης ενέργειας εντός της επικράτειάς τους καθώς επίσης και στην προώθηση της χρήσης των τοπικών πηγών ενέργειας. Στο ΣΔΑΕ, τομείς όπως ο οικιακός τομέας, ο τριτογενής τομέας καθώς επίσης τα κτίρια, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις του Δήμου, όπως και ο τομέας των μεταφορών, θεωρούνται βασικοί άξονες δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επί [...]

Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:58+02:00

Επικαιροποίηση μελέτης εκτίμηση κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής

...σε προηγούμενη μελέτη (2012), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΔΜ), μέσα από τη μελέτη «Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής», ανέλυσε ποσοτικά τους βασικούς δείκτες που σχετίζονται με την ισχυρή μείωση της απασχόλησης και της παραγωγής πλούτου, ως απόρροια της απανθρακοποίησης σε τοπικό επίπεδο. Στόχος της παρούσας μελέτης, αποτελεί η περαιτέρω διεύρυνση και η επικαιροποίηση των στοιχείων που συνθέτουν τους κινδύνους για την περιοχή μας, λόγω κλιμακούμενης μείωσης της λιγνιτικής παραγωγής και των εξελίξεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.... Επικαιροποίηση μελέτης εκτίμηση κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής

Επικαιροποίηση μελέτης εκτίμηση κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής2022-11-21T12:36:02+02:00

Οδηγός επενδύσεων για τις ενεργειακές επενδύσεις ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία

Ο Σύντομος Εκπαιδευτικός Οδηγός για τις Επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με στόχο την περαιτέρω δραστηριοποίηση των ανώτερων και ανωτάτων πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: • Συνοπτική περιγραφή τρέχοντος νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις ΑΠΕ στην Ελλάδα. • Πλήρη διαγράμματα ροής (flow charts) για τις προϋποθέσεις αδειοδότησης, την αδειοδοτική διαδικασία και διαδικασία αξιολόγησης των επενδύσεων όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ στην Ελλάδα. Οι κόμβοι των διαγραμμάτων διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δραστηριότητα. Οι «είσοδοι» και «έξοδοι» των κόμβων χαρακτηρίζονται από διαφορετικά είδη γραμμών ανάλογα με τη δραστηριότητα. Σε κάθε διαδικασία, επισημάνονται τα κρίσιμα σημεία των διαδικασιών ενώ στο τέλος υπάρχουν γενικές παρατηρήσεις. • Συνοπτικό, αλλά πλήρη και συστηματικό οδηγό με τις διαδικασίες και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις ΑΠΕ στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων [...]

Οδηγός επενδύσεων για τις ενεργειακές επενδύσεις ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία2022-11-21T12:35:55+02:00

Προμελέτη σκοπιμότητας αντικατάστασης του λέβητα πετρελαίου στο κολυμβητήριο Γρεβενών με λέβητα βιομάζας

Προμελέτη σκοπιμότητας για λέβητα βιομάζας

Προμελέτη σκοπιμότητας αντικατάστασης του λέβητα πετρελαίου στο κολυμβητήριο Γρεβενών με λέβητα βιομάζας2022-11-21T12:35:41+02:00

Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στα πλαίσια της σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας έχει αναλάβει την περιγραφή των απαιτούμενων βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας για την εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Τα απαιτούμενα βήματα σχετίζονται με την προετοιμασία και τις ενέργειες που απαιτούνται από κάθε Δήμο προκειμένου να ολοκληρώσει το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Στο προαναφερόμενο πλαίσιο το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ αναλαμβάνει: • Περιγραφή απαιτούμενων βημάτων (step by step) για κάθε Δήμο προκειμένου να ενταχθεί επιτυχώς στο Σύμφωνο των Δημάρχων. • Ενημέρωση σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, δημόσιου φωτισμού, εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές, υπολογισμό εκπομπών, καλές πρακτικές στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:21+02:00

Διαχειριστικό Σχέδιο Βελτίωσης της κοίτης του Δοτσικιώτη ποταμού με κατασκευή ενός πάρκου αναψυχής και μιας διαδρομής πεζοπορίας

Καταγραφή των προβλημάτων που συναντώνται στη νέα διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής και των πιθανών λύσεων τους με βάση την ανταλλαγή εμπειριών με τους άλλους εταίρους του έργου Καταγραφή των προβλημάτων που συναντώνται στη νέα διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής και των πιθανών λύσεων τους μεβάση την ανταλλαγή εμπειριών με τους άλλους εταίρους του έργου Καλές πρακτικές – έργα επεμβάσεων στους εταίρους του προγράμματος Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, στην διασυνδεδεμένη περιοχή (Δοτσικό – Ελλάδα) Καταγραφή των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στη νέα διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής Το σχέδιο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου στην διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής με βάση τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την συμμετοχή στο έργο ERCIP (εκτενής περιγραφή των επεμβάσεων που προτείνουν οι υπόλοιποι εταίροι ως παραδείγματα καλής πρακτικής που αποτελούν και αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες, [...]

Διαχειριστικό Σχέδιο Βελτίωσης της κοίτης του Δοτσικιώτη ποταμού με κατασκευή ενός πάρκου αναψυχής και μιας διαδρομής πεζοπορίας2022-11-21T12:35:22+02:00

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βιοποικιλότητα

Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:  Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει υψηλό βαθμό συσχέτισης με τους γενικούς και ειδικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και συνάδει με τη γενικότερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη Βιοποικιλότητα (EU Biodiversity Strategy), με στόχο την ανάσχεση της απώλειας Bιοποικιλότητας και της συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή της απώλειας Βιοποικιλότητας παγκοσμίως σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια (2010). Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η υλοποίηση των δράσεων ακολουθούν την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (ΥΠΕΚΑ 2014) με άξονα τον Νόμο για τη Βιοποικιλότητα (Ν.3937/2011, ΦΕΚ60/Α/31-03-2011) και βασίζονται στην εφαρμογή των συγκεκριμένων Οδηγιών για τους Οικοτόπους (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και τα Πουλιά, (Οδηγία 2009/147/EΚ) σε συνδυασμό με την παράλληλη [...]

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βιοποικιλότητα2022-11-21T12:35:24+02:00

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της Βιομάζας με έμφαση στην Τηλεθέρμανση

Η παρούσα μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της Βιομάζας με έμφαση στην Τηλεθέρμανση». Το ΕΚΕΤΑ/ ΙΔΕΠ, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, παρέχει τεχνική υποστήριξη στην Περιφέρεια με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης με ανάδειξη συγκεκριμένων περιοχών που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προυποθέσεις (διαθέσιμο δυναμικό) για τη δημιουργία μονάδας βιομάζας για Τηλεθέρμανση. Αντικείμενο του παραδοτέου είναι η παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) για την αξιοποίηση της διαθέσιμης βιομάζας. Στόχοι του παραδοτέου είναι: - η παρουσίαση των διαθέσιμων τεχνολογιών αξιοποίησης της βιομάζας - η βέλτιστη χωροθέτηση μονάδων αξιοποίησης της βιομάζας για Τηλεθέρμανση στην [...]

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της Βιομάζας με έμφαση στην Τηλεθέρμανση2022-11-21T12:35:24+02:00

Στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας

Το Σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας (ΠεΣΚΕ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει μία συνεκτική και ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της ΠεΣΚΕ αποτελεί δέσμευση της Περιφέρειας στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» του Επιχειρησιακό Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ-ΠΔΜ) 2014-2020. Παρακάτω δίνεται αναλυτικά και συνοπτικά η μελέτη:

Στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας2022-11-21T12:35:25+02:00

Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Στην παρούσα τεχνική έκθεση του έργου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των φυσικοχημικών και οικοτοξικολογικών αναλύσεων των μη επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και των επεξεργασμένων εκροών των ΕΕΛ Γρεβενών, Καστοριάς, Αμυνταίου, Φλώρινας και Κοζάνης ...Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των φυσικοχημικών και οικοτοξικολογικών αναλύσεων των μη επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και των επεξεργασμένων εκροών των ΕΕΛ Γρεβενών, Καστοριάς, Αμυνταίου, Φλώρινας και Κοζάνης. Η λήψη δειγμάτων από τις ΕΕΛ Πτολεμαΐδας και Δεσκάτης δεν ήταν δυνατή διότι η 1η βρισκόταν σε διαδικασία συντήρησης και 2η σε διαδικασία αδειοδότησης. Οι δειγματοληψίες στις ΕΕΛ Γρεβενών, Καστοριάς και Αμυνταίου πραγματοποιήθηκαν στις 22/11/2013, ενώ οι δειγματοληψίες στις ΕΕΛ Φλώρινας και Κοζάνης στις 29/11/2013. Η δειγματοληψία των μη επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων έγινε μετά την διεργασία της εσχάρωσης, ενώ η δειγματοληψία των επεξεργασμένων εκροών μετά τη χλωρίωση. Οι φυσικοχημικές [...]

Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:25+02:00