Avada Law

Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των λιμνών

Τα παρακάτω αφορούν στοιχεία από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των λιμνών (ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 140384/2011) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων, υπό τον συντονισμό και επίβλεψη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων:  Λίμνη Βεγορίτιδα: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 - Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/2025 Λίμνη Πετρών: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 - Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/2011 Λίμνη Χειμαδίτιδα: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 - Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/1986 Λίμνη Ζάζαρη: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 - Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/2029 Λίμνη Μικρή Πρέσπα (Σταθμός Α & Β): Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016. URI: http://hdl.handle.net/11340/2006 Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα (Σταθμός Α & Β): Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016. URI: http://hdl.handle.net/11340/2005 Τεχνητή λίμνη Πολυφύτου: Βιολογικά και [...]

Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των λιμνών2022-11-21T12:36:11+02:00

Μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Μπορείτε να δείτε παρακάτω: Το δεύτερο (Β’) στάδιο της Πολεοδομικής Μελέτης για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης. Αποτελεί την Οριστική Πρόταση της Πολεοδομικής Μελέτης του νέου οικισμού της Ποντοκώμης. Εκπονήθηκε από την Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με συμβαλλόμενους την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (νυν Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας), τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Κοζάνης (νυν Περιφέρεια ∆υτ. Μακεδονίας), τους ∆ήμους ∆ημ.Υψηλάντη και Κοζάνης (νυν ∆ήμος Κοζάνης) και την Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ. Η μελέτη αποτέλεσε την οριστική πρόταση όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την εκπόνηση του σταδίου της Προμελέτης και τις διαδικασίες συζήτησης που έγιναν με διάφορους φορείς. Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που εκπονήθηκε με στόχο την εκτίμηση των συνολικών επιπτώσεων από τα έργα που θα προκύψουν [...]

Μετεγκατάσταση Ποντοκώμης2022-11-21T12:36:22+02:00

Μετεγκατάσταση Ακρινής

Η παρουσίαση των εναλλακτικών θέσεων για τη μετεγκατάσταση Ακρινής (2012) όπως παρουσιάστηκε από την ΑΝΚΟ σε λαϊκή συνέλευση της Ακρινής για λογαριασμό του Δήμου Κοζάνης. Επισημαίνεται ότι η μετεγκατάσταση δεν έχει συντελεσθεί.

Μετεγκατάσταση Ακρινής2022-11-21T12:36:22+02:00

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το Δήμο Αμυνταίου

Ο Δήμος Αμυνταίου αναδεικνύοντας την ισχυρή πολιτική βούληση και δέσμευσή του προς την κατεύθυνση του βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού, προσχώρησε την 18η Απριλίου 2011 στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) του Δήμου Αμυνταίου αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Rural Web Energy Learning Network for Action (eReNet)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το κοινοτικό πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE). Το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΣΑΔ-ΕΜΠ) είναι ο συντονιστής του συγκεκριμένου έργου και η οργάνωση που συνέταξε το παρόν ΣΔΑΕ σε συνεργασία με το Δήμο Αμυνταίου.

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το Δήμο Αμυνταίου2022-11-21T12:36:00+02:00

SHARP – Sustainable Hydro Assessment and Groundwater Recharge Projects

The overall objective of SHARP is to save and protect existing water resources for future generations. To achieve that goal project partners from seven different European countries exchange and develop promising and innovative technologies in the frame of sustainable groundwater management and risk prevention of water supplies which will improve future decisions and actions at the local/regional level. This scope of SHARP supports the conservation, improvement and sustainable availability of groundwater resources – essential for human beings, animals and plants. The SHARP project deals in general with innovative tools, methodologies and technologies to enhance the quantity and quality of existing groundwater resources, to protect and save them for future use. Therefore SHARP helps to solve the existing conflict on groundwater reserves between drinking water supply [...]

SHARP – Sustainable Hydro Assessment and Groundwater Recharge Projects2022-11-21T12:55:22+02:00

Research outputs on early stage financing mechanisms in Europe and in Greece

TABLE OF CONTENTS 1. THE DEFINITION AND CLASSIFICATION OF THE VENTURE AND SEED CAPITAL FUNDS 1.1. Definition of Venture capital 1.2. Seed Capital definition 1.3. Classification criteria of Venture and Seed Capital 1.4. Stages of the company development and VC financing 1.5. Current EU Financial instruments for SMEs 2. CONDITIONS FOR CREATION OF VENTURE AND SEED CAPITAL FUNDS 2.1. Market fragmentation limiting VENTURE CAPITAL development 2.2. European and national regulations on VC market 2.3. State of play 2.4. New EU fundraising rules: boosting venture capital for SMEs and easing access to credit 2.5. Key elements of the proposal on venture capital: 2.6. BETTER CONDITIONS FOR VENTURE CAPITAL 2.7. A STRATEGY FOR IMPROVING THE CROSS-BORDER CONDITIONS 2.8. What Venture Capitalists Look For 2.9. Return on Investment [...]

Research outputs on early stage financing mechanisms in Europe and in Greece2022-11-21T12:35:49+02:00

Τοπικό Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για Νεστόριο

Local Waste Prevention Plan NESTORIO Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Το έργο LESS-WASTE 1.2. Στόχοι και οφέλη του έργου 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. Υφιστάμενη διαχείριση στερεών απόβλητων – ποσοτικά στοιχεία ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας 2.2. Ποιοτική σύσταση απόβλητων Στοιχεία υφιστάμενων λοιπών προγραμμάτων διαχείρισης ΑΣΑ 3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) 3.1. Γενικά 3.2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΜ 3.3. Προσδιορισμός βιοαποβλητων 3.4. Πρόγραμμα ΔσΠ για οικισμούς >1.500 κατοίκων 3.5. Πρόγραμμα ΔσΠ για οικισμούς <1.500 κατοίκων 4. Επιλογή εξοπλισμού συλλογής 4.1. Προσωρινή Αποθήκευση Οχήματα Συλλογής Μεταφοράς (Ο.Σ.Μ.) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 tn ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 4.2. Οχήματα Μεταφόρτωσης ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINERS ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 20tn Εξοπλισμός προσωρινής αποθήκευσης- μεταφόρτωσης 4.3. Σχεδιασμός συχνότητας δρομολογίων Επιλογή και βελτιστοποίηση δρομολογίων

Τοπικό Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για Νεστόριο2022-11-21T12:35:33+02:00

Έκθεση βελτίωσης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Νεστορίου

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “LESS WASTE”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «GREECE-ALBANIA" IPA CBC Programme», η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. συντάσσει την παρούσα έκθεση με την οποία θέτει στόχους για την βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Νεστορίου με έμφαση στην πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μέσω του έργου αναμένεται να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ, των Δήμων Νεστορίου και Πρεσπών από Ελληνικής πλευράς και της Περιφέρειας Αργυροκάστρου και του Πανεπιστημίου των Τυράννων από Αλβανικής πλευράς. Απώτερος στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων της διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και η προστασία των κοινών φυσικών πόρων.

Έκθεση βελτίωσης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Νεστορίου2022-11-21T12:35:34+02:00

Έκθεση βελτίωσης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Πρεσπών

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “LESS WASTE”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «GREECE-ALBANIA" IPA CBC Programme», η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. συντάσσει την παρούσα έκθεση με την οποία θέτει στόχους για την βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Πρεσπών με έμφαση στην πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μέσω του έργου αναμένεται να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ, των Δήμων Νεστορίου και Πρεσπών από Ελληνικής πλευράς και της Περιφέρειας Αργυροκάστρου και του Πανεπιστημίου των Τυράννων από Αλβανικής πλευράς. Απώτερος στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων της διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και η προστασία των κοινών φυσικών πόρων.

Έκθεση βελτίωσης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Πρεσπών2022-11-21T12:35:34+02:00

Προσδιορισμός κατάλληλων δεικτών για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση

Δείκτες για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία

Προσδιορισμός κατάλληλων δεικτών για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση2022-11-21T12:35:36+02:00