Avada Law

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελλάδα (2018)

Η εκπόνηση του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ» προβλέπεται από την παράγραφο 3 του Άρθρου 42 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α) σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μεριμνά για την εκπόνηση του δια της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ). Το περιεχόμενο και οι βασικές αρχές εκπόνησης του εν λόγω Επιχειρησιακού Σχεδίου καθορίζονται με την Υ.Α. Φ/Α.15/3/15056/1115/27.12.2013 (ΦΕΚ 3437/Β) στην οποία προβλέπεται και η αναθεώρηση του ανά τριετία. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αποσκοπεί: • στην Ποσοτικοποίηση και Ιεράρχηση των αναγκών ανάπτυξης νέων Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ) σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, • στην καταγραφή των υφιστάμενων Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) και την ιεράρχηση τους ως προς την αναγκαιότητα εξυγίανσής τους και • στην καταγραφή των θεσμοθετημένων Χρήσεων Γης (ΧΓ) που επιτρέπουν [...]

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελλάδα (2018)2022-11-21T12:36:17+02:00

Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-Αλβανίας στον τομέα της Βιομάζας – GABE

Το έργο “Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation” με ακρωνύμιο GABE υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013 . Σκοπός του έργου GABE ήταν η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της διασυνοριακής περιοχής για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων αναφορικά με την ενίσχυση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιομάζας. Ειδικότερα το έργο στόχευε: στην ανάπτυξη μίας κοινής στρατηγικής αξιοποίησης του δυναμικού βιομάζας της διασυνοριακής περιοχής, βασισμένη στην βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιοενέργειας. στην ανάδειξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων ανάπτυξης, βασισμένα στην τεχνολογική αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας της περιοχής. στην διατομεακή και διασυνοριακή δικτύωση για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας σε όλη την περιοχή της παρέμβασης, η οποία θα θέσει τη [...]

Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-Αλβανίας στον τομέα της Βιομάζας – GABE2022-11-21T12:36:18+02:00

Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Μία εκ των σημαντικών παραμέτρων που δημιουργούν ένα θετικό κέλυφος υποδοχής νέων επενδύσεων, ιδίως της βιομηχανίας αλλά και όλων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του τριτογενούς τομέα, είναι η χωροθέτηση των επιχειρήσεων εντός Οργανωμένων Υποδοχέων ή ακριβέστερα εντός Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν. 3982/2011. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ), δηλαδή η πολεοδομική οργάνωση μίας έκτασης βάσει ορισμένου ρυμοτομικού σχεδίου με σύγχρονες υποδομές και κανονισμούς λειτουργίας, εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των εγκατεστημένων επιχειρήσεων με ορθή περιβαλλοντική διάσταση & ταυτότητα. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν σχετικής εισήγησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υλοποίησε το έργο του έργο "Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση περιοχών που προτείνονται για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων ή Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης στη Δυτική Μακεδονία" το οποίο ολοκληρώθηκε [...]

Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:36:20+02:00

Μελέτη Σκοπιμότητας Οργάνωσης και Θεσμοθέτησης Της Ζώνης Καινοτομίας Καθαρής Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών Δυτικής Μακεδονίας

Η Μελέτη αφορά την εκπόνηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού ανάπτυξης της Ζώνης Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας (ΖΚΔΜ) με σκοπό την εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων ανάπτυξης της ΖΚΔΜ και την ανάλυση των τακτικών, μέσων, δράσεων και παρεμβάσεων επίτευξής τους. Τα παραδοτέα της μελέτης δίνονται παρακάτω: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ B ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Β1: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΥΛΑΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μελέτη Σκοπιμότητας Οργάνωσης και Θεσμοθέτησης Της Ζώνης Καινοτομίας Καθαρής Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:36:21+02:00

Προώθηση της ενεργής συμμετοχής των γυναικών στην περιφερειακή παραγωγή και ανάπτυξη (WinWin)

Το πρόγραμμα WIN-WIN επικεντρώνεται στην προώθηση της ενεργής συμμετοχής των γυναικών στην περιφερειακή παραγωγή και ανάπτυξη, μέσω της αύξησης της συμμετοχής τους στην εργασία και την επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση των ικανοτήτων και στην ενίσχυση του γυναικείου δυναμικού στις επιλεγμένες περιοχές (Φλώρινα, Πέλλα, Βίτολα και Ρέσεν) και θα παρέχει ενεργά την δυνατότητα επιχειρηματικής δημιουργίας ή ανάπτυξης. Σημαντικός παράγοντας είναι η δημιουργία/ανάπτυξη μικρών ευέλικτων σταθερών ή κινητών μονάδων, με την χρήση του μοντέλου Women Resource Centres (WRCs), το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως το κλειδί της επιτυχίας τέτοιων πρωτοβουλιών στις Σκανδιναβικές χώρες. Τα WRCs έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση των φύλων και στην βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και αυτό το μοντέλο έχει μεταφερθεί σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης. Μέσω αυτών των WRCs, θα προσφερθεί μια [...]

Προώθηση της ενεργής συμμετοχής των γυναικών στην περιφερειακή παραγωγή και ανάπτυξη (WinWin)2022-11-21T12:35:57+02:00

Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά πεδία των υποέργων του έργου SMART+

Το SMART+ είναι ένα μίνι-πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία των ΜΜΕ σε περιφερειακό επίπεδο. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC το οποίο στηρίζει τις ευρωπαϊκές περιφέρειες να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις και να εστιάσουν στην ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσεων προκειμένου να δημιουργήσουν τις βέλτιστες πολιτικές και πρωτοβουλίες για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Το πρόγραμμα SMART + εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG IVC στις 5 Νοεμβρίου 2009 Επικεφαλής εταίρος του έργου SMART+ ορίστηκε η Ομοσπονδία των Δήμων, Περιφερειών και Επαρχιών της Αραγονίας, η οποία υλοποίησε το έργο σε συνεργασία με φορείς από πέντε περιφέρειες της ΕΕ: Σαξονία (Περιφέρεια Aufbauwerk Leipzig GmbH), Μαλοπόλσκα (Περιφέρεια Μαλοπόλσκα), Δυτική Μακεδονία (Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), Κλουζ (Επαρχιακό Συμβούλιο Κλουζ) και Νοτιοανατολική Βουλγαρία (Εθνική Ένωση Δήμων [...]

Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά πεδία των υποέργων του έργου SMART+2022-11-21T12:36:04+02:00

Οδικός Χάρτης Μετάβασης στη Μεταλιγνιτική Περίοδο για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Το μέλλον του λιγνίτη στην Ελλάδα διαγράφεται ακόμα πιο δυσοίωνο, λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής ποιότητάς του, της στροφής των μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μακριά από το κάρβουνο, των πρόσφατων αλλαγών στο χρηματιστήριο ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2), την αυστηροποίηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας που διέπει τις εκπομπές των υπόλοιπων αέριων ρύπων, αλλά και τον ανταγωνισμό με τις ΑΠΕ. Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), που φιλοξενεί σχεδόν το σύνολο των λιγνιτικών μονάδων στη χώρα μας, αναμένεται μείωση της υφιστάμενης λιγνιτικής ισχύος κατά 3.495MW στο διάστημα 2014-2030. Είναι προφανές ότι οι επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων στην οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας, που για δεκαετίες στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον λιγνίτη, θα είναι καταιγιστικές. Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, η ελληνική πολιτεία και η ΔΕΗ δείχνουν προσηλωμένες στη [...]

Οδικός Χάρτης Μετάβασης στη Μεταλιγνιτική Περίοδο για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:45+02:00

Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τη μείωση και αξιοποίηση των απορριμμάτων τροφίμων στη Δυτική Μακεδονία

Τελικό Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης (Action Plan) που αφορά τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου ΕCOWASTE4FOOD του προγράματος Interreg/Europe Το έργο ECOWASTE4FOOD ενώνει εφτά τοπικές και περιφερειακές αρχές από εφτά διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, φιλοδοξώντας να προσεγγίσει το κρίσιμο ζήτημα των αποβλήτων τροφίμων. Οι αρχές αυτές είναι το Διεθνές Κέντρο Προηγμένων Μεσογειακών Αγρονομικών Μελετών Μεσογείου Αγρονομικό Ινστιτούτο Μονπελιέ (CIHEAM-IAMM)-Γαλλία, η Περιφέρεια της Wielkopolska-Πολωνία, ο Δήμος της Φεράρα-Ιταλία, η Περιφέρεια της Νότιας Οστροβοθνίας-Φιλανδία, η Περιφέρεια της Προβηγκίας-Άλπεις-Κυανής Ακτής-Γαλλία, το Συμβούλιο Κομητείας του Devon-Ηνωμένο Βασίλειο, και ο Οργανισμός αποβλήτων της Καταλονίας (ARC)-Ισπανία). Οι τοπικοί και περιφερειακοί εταίροι στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργάζονται, ανταλλάσουν εμπειρίες και γνώσεις, ώστε να προωθήσουν στην περιοχή τους την έννοια και την πρακτική της οικολογικής καινοτομίας (eco-innovation) που οδηγεί στη μείωση των [...]

Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τη μείωση και αξιοποίηση των απορριμμάτων τροφίμων στη Δυτική Μακεδονία2022-11-21T12:35:45+02:00

Research outputs on early stage financing mechanisms in Europe and in Greece

TABLE OF CONTENTS 1. THE DEFINITION AND CLASSIFICATION OF THE VENTURE AND SEED CAPITAL FUNDS 1.1. Definition of Venture capital 1.2. Seed Capital definition 1.3. Classification criteria of Venture and Seed Capital 1.4. Stages of the company development and VC financing 1.5. Current EU Financial instruments for SMEs 2. CONDITIONS FOR CREATION OF VENTURE AND SEED CAPITAL FUNDS 2.1. Market fragmentation limiting VENTURE CAPITAL development 2.2. European and national regulations on VC market 2.3. State of play 2.4. New EU fundraising rules: boosting venture capital for SMEs and easing access to credit 2.5. Key elements of the proposal on venture capital: 2.6. BETTER CONDITIONS FOR VENTURE CAPITAL 2.7. A STRATEGY FOR IMPROVING THE CROSS-BORDER CONDITIONS 2.8. What Venture Capitalists Look For 2.9. Return on Investment [...]

Research outputs on early stage financing mechanisms in Europe and in Greece2022-11-21T12:35:49+02:00

Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα

Τελικό Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης (Action Plan) που αφορά τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου REBORN [Στήριξη των ΜμΕ της Περιφέρειας για την ανάπτυξη δράσεων (που επίσης σχετίζονται με την ΕΤΑΚ) ως επί το πλείστον των ΜμΕ που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα λόγω της εναπομένουσας οικονομικής κρίσης] του προγράματος Interreg/Europe

Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα2022-11-21T12:35:44+02:00