Avada Law

Τεχνική μελέτη, Eπιχειρηματικό σχέδιο, παραδοτέα για αξιοποίηση του ορυχείου Αμιάντου των ΜΑΒΕ (πρόγραμμα LIFE-Asbestmine)

...H Τεχνική μελέτη και το Eπιχειρηματικό σχέδιο που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος LIFE-Asbestmine, εξετάζουν τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του ορυχείου Αμιάντου των ΜΑΒΕ στην Κοζάνη, ως χώρου απόθεσης αποβλήτων αμιάντου. Τα έργα που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος περιελάμβαναν την εξυγίανση περιοχών που περιείχαν διάσπαρτους σωρούς αμιάντου και την διάθεση των 300-τόνων των αμιαντούχων υλικών που στερεοποιήθηκαν, σε επιλεγμένη θέση του ορυχείου. Το έργο αυτό αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής που είναι ρυπασμένη από αμίαντο. Η συνέχιση των εργασιών εξυγίανσης θα περιλάβει, κατά προτεραιότητα, τον καθαρισμό των κτιρίων από τον αμίαντο που βρίσκεται μέσα σ’ αυτά και στα μηχανήματα. Στις κτιριακές εγκαταστάσεις παραμένουν περισσότεροι από 50.000 τόνους αμιάντου. Η εφαρμογή της μεθόδου που [...]

Τεχνική μελέτη, Eπιχειρηματικό σχέδιο, παραδοτέα για αξιοποίηση του ορυχείου Αμιάντου των ΜΑΒΕ (πρόγραμμα LIFE-Asbestmine)2022-11-21T12:36:16+02:00

Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση αστικών απορριμάτων στην περιοχή μελέτης (Δήμοι Νεάπολης, Τσοτυλίου, Αρρένων και Πενταλόφου)

Η µελέτη αφορά στην εξέταση µιας περιοχής στην κεντροδυτική πλευρά της ∆υτικής Μακεδονίας, η οποία παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο µε µικρούς διάσπαρτους οικισµούς σε ορεινούς όγκους. Η περιοχή αποτελείται από τους ∆ήµους Νεάπολης και Τσοτυλίου καθώς και από τις Κοινότητες Πενταλόφου (Νοµού Κοζάνης) και Αρρένων (ΝοµούΚαστοριάς).    

Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση αστικών απορριμάτων στην περιοχή μελέτης (Δήμοι Νεάπολης, Τσοτυλίου, Αρρένων και Πενταλόφου)2022-11-21T12:35:39+02:00

Η Δυτική Μακεδονία ως ενιαίος υδροφόρος ορίζοντας – μελέτες και εκθέσεις στην ευρύτερη περιοχή

WATER-MAP (www.watermap.eu) pursues the utilization of aquifer vulnerability assessment maps to support the spatial development planning process. Παραδοτέα που δόθηκαν από το Κέντρο Περιβάλλοντος: Ανάπτυξη και αξιοποίηση του χάρτη τρωτότητας για την παρακολούθηση και διαχείριση των υπόγειων υδατικών πόρων στην περιοχή των εταίρων. Development and utilization of the vulnerability map for themonitoring and management of groundwater resources in the Archimed area (WATER- MAP) Εκθεση για την υδρομετεωρολογία και γεωλογικά δεδομένα WATER-MAP Project REPORT ON THE HYDROMETEOROLOGIC AND GEOLOGICAL DATA Ανάπτυξη και αξιοποίηση της ευπάθειας. Χάρτες για την παρακολούθηση και διαχείριση των υπόγειων υδατικών πόρων στην περιοχή (WATER-MAP) Development and utilization of vulnerability maps for the monitoring andmanagement of groundwater resources in the Archimed area (WATER-MAP) Η Δυτική Μακεδονία ως ενιαίος υδροφόρος ορίζοντας - Μελέτη περίπτωσης [...]

Η Δυτική Μακεδονία ως ενιαίος υδροφόρος ορίζοντας – μελέτες και εκθέσεις στην ευρύτερη περιοχή2022-11-21T12:34:56+02:00

Οδηγός καλών πρακτικών στα βιοκαύσιμα για τη Δυτική Μακεδονία – Best practice guide on biofuels

Αυτός ο οδηγός δημοσιεύεται στο πλαίσιο της PRORAES / SMART / έργου INTERREG IIIC. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελούν παραδείγματα για την παραγωγή, τη χρήση και προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. The general objective of the project is the generation of energy at economical prices using biomass as raw material. The project focuses on: The feasibility on producing biofuels by the agricultural and forestry remains and the remains of timber treatment by the enterprises of our region aiming at the energy exploitation of these byproducts and their. Preparation and foundation of Clusters (Networking of homogeneous and supplementary enterprises), which will result from the consolidation- collaboration of farmers, Lumberjacks, scientific organisms and enterprises.

Οδηγός καλών πρακτικών στα βιοκαύσιμα για τη Δυτική Μακεδονία – Best practice guide on biofuels2022-11-21T12:34:54+02:00

Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά – δασικά προϊόντα – Πιλοτική εφαρμογή

Στα πλαίσια της διερεύνησης των δυνατοτήτων χρήσης της βιομάζας στη χώρα μας, μέσω του έργου «PROARES – Προώθηση των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων αγροτικών ενεργειακών πηγών» και του προγράμματος «Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά – δασικά προϊόντα – Πιλοτική εφαρμογή», του Τμήματος Σχεδιασμού Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΕ. της Ν.Α. Κοζάνης, έγινε μία έρευνα σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης των βιοκαυσίμων που προέρχονται από τα υπολείμματα της μηχανικής κατεργασίας του ξύλου, καθώς και από τα υπολείμματα της γεωργικής παραγωγής, ξυλώδους μορφής, γνωστά και με τον όρο wood pellets ή wood briquettes. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα σε όλους τους νομούς Γρεβενών ­ Κοζάνης­Φλώρινας­Καστοριάς που την απαρτίζουν προκειμένου να γίνει [...]

Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά – δασικά προϊόντα – Πιλοτική εφαρμογή2022-11-21T12:34:54+02:00

Ανάπτυξη παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης για ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος στην Δυτική Μακεδονία για μια ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη

Ανάπτυξη παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης Α' Φάση Ανάπτυξη παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης Β' Φάση Ανάπτυξη παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης Γ' Φάση Τεχνικά Δελτία - Παρουσίαση Δράσεων σε επίπεδο έργων, μέτρου

Ανάπτυξη παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης για ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος στην Δυτική Μακεδονία για μια ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη2022-11-21T12:34:45+02:00