Avada Law

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝHΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΚΥΚΛΟ (TFC) ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Το έργο TRI-Max στοχεύει στην αποδοτικότερη μετατροπή σε ηλεκτρισμό απορριπτόμενης θερμότητας από θερμικές διεργασίες, με έμφαση στη βιομηχανία έντασης ενέργειας και στο βιοαέριο. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη θερμικής μηχανής που βασίζεται στον Τριγωνικό Κύκλο (TFC) ο οποίος είναι αποδοτικότερος του Οργανικού κύκλου Rankine (ORC) που είναι η κυριαρχούσα τεχνολογία.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝHΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΚΥΚΛΟ (TFC) ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ2023-01-26T19:49:11+02:00

Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας

Η βιωσιμότητα αγροκτηνοτροφικών επιχειρήσεων επιτάσσει τη μεταστροφή τους από τη μεγιστοποίηση κέρδους στη μείωση κόστους παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παραγωγική διαδικασία επιτρέπει την παρακολούθηση και καταγραφή κρίσιμων παραμέτρων, την επεξεργασία και αξιοποίησή τους για την παραγωγή νέας γνώσης και υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων. Έτσι επιτυγχάνεται μείωση του συνολικού κόστους και περιορισμός των λαθών, καθιστώντας εφικτή μία ορθολογική διαχείριση του κύκλου παραγωγής. Επιπρόσθετα, λόγω κλιματικής αλλαγής, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Προς την κατεύθυνση αυτή, η «έξυπνη» διαχείριση και η επαναχρησιμοποίηση του έως τώρα μη εκμεταλλεύσιμου ανακυκλούμενου νερού βιολογικών καθαρισμών στη γεωργία κρίνεται σημαντική τόσο από οικονομικής, όσο και από περιβαλλοντικής σκοπιάς. Στα πλαίσια αυτά, το ερευνητικό έργο ΑΥΓΕΙΑΣ στοχεύει [...]

Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας2023-01-26T19:49:11+02:00

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νανοδιάταξης (κλειστού συστήματος) με βάση το γραφένιο για την ανίχνευση της γλυκόζης στον ιδρώτα και την ελεγχόμενη διαδερμικη αποδέσμευση της εγκλωβισμένης σε νανογαλακτώματα υπογλυκαιμικής ουσίας

Η πρόταση σκοπέυει στην κατασκευή ενός φορητού διαγνωσοθεραπευτικού συστήματος για την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη, Συγκεκριμένα, προτείνεται η κατασκευή ενός βιοαισθήτηρα γραφενιού, ο οποίος θα είναι σε μορφή επιθέματος και θα μετράει τη συγκέντρωση γλυκόζης στον ιδρώτα, και ενός συστήματος αποδέσμευσης (επίθεμα) υπογλυκαιμικής αγωγής με τη μορφή νανογαλακτώματος. Τα δύο αυτά συστήματα θα φέρουν διατάξεις ελέγχου οι οποίες θα επικοινωνούν (με bluetooth) με φορητή συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο). Ο αισθητήρας θα ανιχνεύει τις μεταβολές της συγκέντρωσης γλυκόζης, το έξυπνο λογισμικό της φορητής συσκευής θα τις καταγράφει και θα ενεργοποιεί την αποδέσμευση του νανογαλακτώματος της υπογλυκαιμικής ουσίας το οποίο θα έρχεται σε επαφή με το δέρμα και θα εισέρχεται εντός του οργανισμού του ασθενούς. Το τελικό προϊόν θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και μη επεμβατικό, θα αποδεσμεύσει [...]

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νανοδιάταξης (κλειστού συστήματος) με βάση το γραφένιο για την ανίχνευση της γλυκόζης στον ιδρώτα και την ελεγχόμενη διαδερμικη αποδέσμευση της εγκλωβισμένης σε νανογαλακτώματα υπογλυκαιμικής ουσίας2023-01-26T19:49:12+02:00

sMart fArming with dRoneS

Η «Έξυπνη Γεωργία (ΕΓ)» (Smart Farming) και η «Γεωργία Ακριβείας (ΓΑ)» (Precision Farming) αποτελούν εφαρμογές των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην γεωργία με την χρήση αποτελεσματικών προσεγγίσεων καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών που έχουν καταγραφεί με σαφήνεια σε ένα σύνολο εκτάσεων γεωργικής εκμετάλλευσης, με στόχο την πιο παραγωγική και βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Αντικείμενό τους είναι ο εντοπισμός ανωμαλιών, η διαχείριση των εισροών σε έναν αγρό και η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας τους, η τηλεματική παρακολούθηση καλλιεργειών, η μείωση των πόρων που απαιτούνται για την εκμετάλλευση των καλλιεργειών και η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ωστόσο, η αποτελεσματική εφαρμογή της ΕΓ και ΓΑ προϋποθέτει συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, ακρίβεια και αξιοπιστία των στοιχείων καταγραφής και σύνδεση των πηγών καταγραφής σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ενημέρωσης, με [...]

sMart fArming with dRoneS2023-01-26T19:49:07+02:00

Χρήση βιοτεχνολογικών μεθόδων στην ανάδειξη, ταυτοποίηση, αξιολόγηση και πολλαπλασιασμό γηγενών γενοτύπων αρωματικής τριανταφυλλιάς με σκοπό την αξιοποίησή τους στην επέκταση της καλλιέργειας και βελτιστοποίηση της παραγωγής ροδέλαιου

Από τα άνθη αρκετών γηγενών γενοτύπων αρωματικής τριανταφυλλιάς ανά την Ελλάδα είναι δυνατόν με απόσταξη να παραχθεί ροδέλαιο και ροδόνερο. Έτσι, η παρούσα ερευνητική πρόταση στοχεύει στην ανάδειξη, στην ταυτοποίηση, στην αξιολόγηση και στον πολλαπλασιασμό αυτών των γηγενών γενοτύπων αρωματικής τριανταφυλλιάς, με χρήση βιοτεχνολογικών μεθόδων, προκειμένου να επιλεγούν γενότυποι ή να δημιουργηθούν υβρίδια με επιθυμητά χαρακτηριστικά που θα συμβάλουν στην επέκταση της καλλιέργειας καθώς και στην ποσοτική αύξηση και ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου ροδέλαιου. Για τις ανάγκες του Έργου θα χρησιμοποιηθούν 20 περίπου γνωστοί γηγενείς γενότυποι αρωματικής τριανταφυλλιάς με επιθυμητά χαρακτηριστικά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Παράλληλα θα γίνουν και επιλεγμένες διασταυρώσεις μεταξύ των ήδη καλλιεργούμενων ξενικών ποικιλιών και δύο επιλεγμένων γηγενών γενοτύπων για παραγωγή F1 υβριδίων με επιθυμητά χαρακτηριστικά για αξιολόγηση και αξιοποίηση σε [...]

Χρήση βιοτεχνολογικών μεθόδων στην ανάδειξη, ταυτοποίηση, αξιολόγηση και πολλαπλασιασμό γηγενών γενοτύπων αρωματικής τριανταφυλλιάς με σκοπό την αξιοποίησή τους στην επέκταση της καλλιέργειας και βελτιστοποίηση της παραγωγής ροδέλαιου2023-01-26T19:49:07+02:00

Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Ανακυκλώσιμα Υλικά

Εκτός από τον απλό-συμβατικό κάδο θα υπάρχει και μια δεύτερη έκδοση αυτή του έξυπνου κάδου. Στον ήδη υπάρχον κάδο, θα προστεθεί ένας αριθμός αισθητήρων για την μέτρηση της απόστασης από την επιφάνεια των απορριμμάτων, υπολογίζοντας έτσι τη μέση στάθμη. Έτσι θα γνωρίζουμε σε πιο ύψος βρίσκονται τα απορρίμματα. Οι αισθητήρες θα είναι εντοιχισμένοι στον κάδο ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα βανδαλισμού και κλοπής. Οι αισθητήρες θα συνδέονται ενσύρματα με την πλακέτα του μικροεπεξεργαστή ο οποίος θα βρίσκεται σε σημείο χωνευτό στο κάδο ώστε να μην γίνεται αντιληπτός και να μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με ειδικό κλειδί. Τα καλώδια σύνδεσης θα οδεύουν ανάμεσα από τα επίπεδα του κάδου. Η πλακέτα θα έχει 8bit μικροεπεξεργαστή όπως για παράδειγμα ATmega328P, οποίος θα είναι προγραμματισμένος σε γλώσσα προγραμματισμού C.

Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Ανακυκλώσιμα Υλικά2023-01-26T19:49:08+02:00

Παρακολούθηση καλλιέργειας κρόκου Κοζάνης με Mη επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα, Drone Innovation in saffron Agriculture Surveillance (DIAS)

Η πρόταση DIAS, (Drone Innovation in Agriculture Surveillance) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποιημένης επίβλεψης της καλλιέργειας του κρόκου. Το σύστημα 24ης παρακολούθησης καλλιεργειών κρόκου σε πραγματικό χρόνο, θα βασίζεται στη λήψη και επεξεργασία ενδείξεων και εικόνων που παρέχονται από προηγμένα συστήματα παρακολούθησης και αναγνώρισης κινδύνων και έγκαιρης προειδοποίησης που βασίζονται στην εγκατάσταση ολοκληρωμένων δικτύων αισθητήρων καθώς και τη χρήση ιπτάμενων μη επανδρωμένων οχημάτων. Η καλλιέργεια του κρόκου αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης σημασίας για τη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού δραστηριοποιείται στο χώρο και λόγω της περιορισμένης γεωγραφικής κατανομής των καλλιεργειών, της ξεχωριστής μεθοδολογίας εμφύτευσης των σπόρων, αλλά και των μοναδικών παραγωγικών κινδύνων που αντιμετωπίζει απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, η πρόταση DIAS υιοθετεί και εισάγει [...]

Παρακολούθηση καλλιέργειας κρόκου Κοζάνης με Mη επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα, Drone Innovation in saffron Agriculture Surveillance (DIAS)2023-01-26T19:49:06+02:00

Μακροβιότητα και ευζωία χοιρομητέρων: Δείκτες γενετικής επιλογής, διατροφική διαχείριση αναπτυσσόμενων νεαρών χοιρομητέρων και έλεγχος των επιπτώσεων των λοιμώξεων του ουροποιητικού

H μειωμένη μακροζωία των χοιρομητέρων στις σύγχρονες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι δείκτης μειωμένης ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης & προβλημάτων στην ευζωία των ζώων της εκτροφής. Η διάρκεια της παραγωγικής ζωής των χοιρομητέρων εξαρτάται από τα ποσοστά πρόωρων απομακρύνσεων & θνησιμότητας. Συχνότερες αιτίες πρόωρων απομακρύνσεων είναι τα προβλήματα αναπαραγωγής & οι κινητικές δυσλειτουργίες,. Οι αλλοιώσεις των χηλών είναι συχνές & σχετίζονται με την ένταση των χωλοτήτων των χοιρομητέρων. Οι αιτίες πρόκλησής τους σχετίζονται με το σταβλισμό, τη διατροφή & τη διαδικασία εκτροφής των νεαρών χοιρομητέρων αντικατάστασης. Στην πρόληψή τους, πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει τη σημασία της διατροφής των χοιρομητέρων σε παραγωγή με χηλικές ενώσεις χαλκού, μαγγανίου & ψευδαργύρου. Η διατροφή με χηλικές ενώσεις μείωσε τη συχνότητα & την ένταση των αλλοιώσεων σε όλα σχεδόν τα ανατομικά στοιχεία των [...]

Μακροβιότητα και ευζωία χοιρομητέρων: Δείκτες γενετικής επιλογής, διατροφική διαχείριση αναπτυσσόμενων νεαρών χοιρομητέρων και έλεγχος των επιπτώσεων των λοιμώξεων του ουροποιητικού2023-01-26T19:49:06+02:00

Υβριδικά Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα Έξυπνης Δικτύωσης & Πρόβλεψης

Η πρόταση στοχεύει στη μελέτη και βιομηχανική έρευνα έξυπνων ενεργειακών υβριδικών συστημάτων, είτε αυτόνομων είτε ενταγμένων σε δίκτυο, τα οποία θα βελτιώνουν τις υποδομές ενέργειας και ασφάλειας δημοσίων οδών και αυτοκινητοδρόμων, πάρκων και κοινόχρηστων χώρων. Θα ενσωματώνουν σε μια turnkey solution: α) έξυπνη δικτύωση, β) παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ γ) οδικό φωτισμό, δ) σταθμό φόρτισης συσκευών, ε) wifi hotspot, στ) τηλεειδοποίηση συμβάντων, ζ) άμεση πληροφόρηση τελικού χρήστη, ενώ ο έλεγχος και η διαχείρισή τους θα πραγματοποιείται από μια πλατφόρμα μηχανικής μάθησης βασισμένης σε λήψη δεδομένων από τις πύλες εισόδου του έξυπνου δικτύου, η οποία θα ενσωματώνει εργαλεία πρόβλεψης ζήτησης, συστάσεις και άλλες λύσεις έξυπνων δικτύων. Τα ενεργειακά συστήματα παγκοσμίως αλλάζουν και δημιουργούν προκλήσεις μεταξύ των οποίων τη διαχείριση της χωρητικότητας αποθήκευσης, των απρόβλεπτων ενεργειακής προσφοράς, [...]

Υβριδικά Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα Έξυπνης Δικτύωσης & Πρόβλεψης2023-01-26T19:49:07+02:00

Ανάπτυξη Καινοτόμων Ηλεκτροχημικών Διεργασιών Επεξεργασίας Νερού με τη Συνδυαστική Χρήση Ηλεκτροδίων από Νανοάνθρακες και Αγώγιμα Πολυμερή

Η αφαλάτωση του νερού αποτελεί μια ελκυστική επιλογή για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας που προκαλείται από την αύξηση του πληθυσμού, την κλιματική αλλαγή και τη ρύπανση του περιβάλλοντος. H εφαρμογή ηλεκτροχημικών διεργασιών για τον απιονισμό του νερού με τη χρήση ηλεκτροδίων (χωρητικός απιονισμός), έχει κεντρίσει πρόσφατα το ερευνητικό ενδιαφέρον λόγω της μικρής κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται σε σύγκριση με άλλες μεθόδους. Το βασικό μειονέκτημα των παρόντων-συμβατικών συστημάτων σχετίζεται με την προσρόφηση των ιόντων στην επιφάνεια των ηλεκτροδίων η οποία προκαλεί άπωση των (συν) ιόντων οδηγώντας σε μείωση της απόδοσης. Λύση του προβλήματος την οποία προτείνει η παρούσα πρόταση είναι η συνδυαστική χρήση ηλεκτροδίων με βάση τις νανοδομές άνθρακα και αγώγιμων πολυμερικών υλικών για ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτροχημικών διεργασιών απιονισμού και επεξεργασίας του νερού. Με τον τρόπο [...]

Ανάπτυξη Καινοτόμων Ηλεκτροχημικών Διεργασιών Επεξεργασίας Νερού με τη Συνδυαστική Χρήση Ηλεκτροδίων από Νανοάνθρακες και Αγώγιμα Πολυμερή2023-01-26T19:49:07+02:00